Obchodní podmínky

Angličtina i Koučink                                  Platnost od 1.3.2023

Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou služby dále zde nazývané jako „sessions“, „lekce“ nebo také „setkání“ – jedná se o časově omezená setkání (dle výběru času) k life koučinku nebo výuce či koučinku angličtiny, která probíhají přes aplikaci ZOOM, Messenger nebo WhatsApp, ve výjimečných případech přes telefon.

Balíčky a jejich platnost

Angličtina

Sessions se prodávají v balíčku po 10, není-li určeno jinak. Je také možná domluva na balíčcích po 20 setkáních.

Délka trvání balíčků při četnosti 1x týdně:

  • Balíček 10 sessions je k vybrání do 3 kalendářních měsíců od data splatnosti faktury. (př. Splatnost k 1.3. -> Trvání do 1.6.)
  • Balíček 20 sessions je k vybrání do 6 kalendářních měsíců od data splatnosti faktury. (př. Splatnost k 1.3. -> Trvání do 1.9.)

Délka trvání balíčků při četností 2x týdně:

  • Balíček 10 sessions je k vybrání do 6 týdnů od data splatnosti faktury. (př. Splatnost k 1.3. -> Trvání do 11.4.)
  • Balíček 20 sessions je k vybrání do 3 kalendářních měsíců od data splatnosti faktury. (př. Splatnost k 1.3. -> Trvání do 1.9.)

Life Coaching

  • Balíček 6 session je k vybrání do 4 kalendářních měsíců od data splatnosti faktury. (př. Splatnost k 1.3. -> Trvání do 1.7.)

Předplacené sessions Angličtiny či Life Coachingu, které nebyly v dané lhůtě využity, se počítají jako proběhlé, bez nároku na náhradu.

Mlčenlivost

Ctím Vaše soukromí, a proto se zcela samozřejmě zavazuji k mlčenlivosti o čemkoli, co se na setkáních zmiňuje, zejména o všem osobního či profesně-soukromého a jakkoli tajného rázu.

Platba

Platba probíhá bankovním převodem a platební pokyny dostává klient s fakturou v den jejího vystavení.

Platba probíhá do 7 dnů od vystavení faktury. V případě neuhrazení faktury ve lhůtě 7 dní od jejího vystavení, kdy zároveň žádná lekce neproběhla, si dodavatel vyhrazuje právo všechny domluvené neproběhlé sessions zrušit.

Jestliže faktura není uhrazena v plné výši v dané 7denní lhůtě od jejího vystavení, ale některá setkání v mezičase již proběhnou, klient je zavázan uhradit poměrnou částku za proběhlé sessions, přičemž dodavatel si vyhrazuje právo všechny následující neproběhlá setkání zrušit.

ŘEŠENÍ SITUACÍ

(pozdní příchod, rušení lekcí, technické potíže u online lekcí, reklamace)

1. Zpožděný příchod na lekci

a)      opoždění dodavatele

Klient čeká nejvýše 15 minut.

Pokud se dodavatel nedostaví do této lhůty, klient dále nemusí čekat a bude mu nahrazena celá lekce – neproběhne-li osobní domluva ohledně způsobu náhrady jinak.

Pokud se dodavatel dostaví se zpožděním do 15minut, lekce proběhne ve zbývajícím čase domluveného termínu a následně dodavatel klientovi nabídne náhradu zameškaného času konverzace – v náhradním termínu dle dohody s klientem.

 

b)     opoždění klienta

Dodavatel čeká nejvýše 15 minut.

Pokud se v této lhůtě klient nedostaví, lekce se počítá jako proběhlá, bez nároku na náhradu. Pokud se klient v této lhůtě dostaví, proběhne lekce pouze ve výši zbývajícího času, promeškaný čas konverzace ale nebude nahrazen.

2. Zrušení session

a) zrušení lektorem

Session bude nahrazena dle domluvy obou stran, platnost balíčku se adekvátně (tj. o týden) prodlouží.

 

b) zrušení klientem

a.      V případě zrušení session do 24h předem je lekce nahrazena v jiném termínu dle domluvy obou stran.

b.      V případě zrušení session méně než 24h předem se lekce počítá jako proběhlá bez nároku na náhradu. Klient si následně může vybrat ze dvou možností: 1) Lektor dodá emailem nebo do sdíleného Goggle docs prostoru materiály k procvičování, nebo 2) má možnost odevzdat až 6minutovou nahrávku své samomluvy, na niž dostane zpětnou vazbu od dodavatele v podobě audionahrávky.

Technické problémy u online setkání

a) Technické problémy u dodavatele

Znemožní-li náhlé technické potíže na straně dodavatele konání on-line lekce či konzultace v dohodnutém termínu, bude klientovi nabídnut náhradní termín.

b) Technické problémy u klienta

Znemožní-li náhlé technické potíže u dohodnuté formy spojení klientovi připojit se k výuce, nejdéle do 10 minut se dodavatel s klientem spojí telefonicky a dohodnou si náhradní způsob spojení (jiná aplikace či telefon). Pokud toto není možno, obdrží klient od dodavatele materiály z plánované lekce k procvičování. Takto bude lekce počítána jako proběhlá, bez nároku na náhradu.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Věřím, že budete spokojeni a že nebude potřeba k této situaci přistoupit.

V případě, že se přesto tato situace vyskytne, nejdříve mne prosím bez prodlení písemně informujte o svém problému na můj email zaneta.spencer(at)hotmail.com.

Zavazuji se na Vaši zprávu odpovědět nejdéle do 7 dní.

V případě, že Vám setkání přes veškerou mou i Vaši snahu nevyhovují, máte možnost nejdéle po 2 setkáních z balíčku odstoupit od smlouvy, a to písemně na můj email zaneta.spencer(at)hotmail.com.

Máte právo odstoupit bez udání důvodu, ale věřím, že udáte-li důvod, budeme schopni společně zjednat nápravu a najít také společně vhodné řešení ke spokojenosti obou stran.

V opačném případě bude klientovi poměrná částka za nevyužité lekce vrácena, a to na účet, z nějž byla provedena platba.